Kwabena Kwabena – Bue Kwan lyrics

0
2081

Kwabena Kwabena – Bue Kwan lyrics

Masore anopa yi, mede meho bɛhye wonsa

Madifri ne me fiba mu oo ne nyinaa hyɛ wonsa oooo

Tutu ma namon nyinaa sisi yie ma me oo me Nyame eii

Na ma kwan mie! bue kwan bi mame oo

Bue kwan bi mame oo
Bue kwan bi mame oo
Sumsum agya ei!
Bue kwan bi mame oo
(Repeat)

Enyɛ yɛne honam ɛne mogya bi na anya

Yɛne ɛwiemu atumfoɔ  oo obonsam ne na pamfoɔ no

Ne nhye hyeɛ nyinaa ne sɛ wobɛsi me nhyira no kwan, Onyame din mu nti ɛma so oo( ɛma so oo oo!)

Bue kwan bi mame oo

Won hye hyeɛ  ne sɛ wobɛbo me nhyira atoatwene, Onyame din mu nti ɛma so da oo( ɛma so da oo oo!)

Bue kwan bi mame oo
Bue kwan bi mame oo
Bue kwan bi mame oo
Sumsum agya ei!
Bue kwan bi mame oo
Repeat

Agya eii! me Nyame eii!(oo oo aahh ahh ahh)

Eii eii me Nyame eii (oo oo oo aahh ahh ahh)

Wamma adekye pa akye me oo

This is the day the Lord has made

Ànadwo dasuom mahuno meho so hwɛ oo

Wa wen me ama adepa akye me

Ma gya ei sɛ  me didi oo (woara)

Sɛ menom oo (woara)

Sɛ me hyɛ aa (woara oo woara)

Me Nyame eii ei ei

Bue kwan bi mame oo

Ma gya ei sɛ me didi oo (woara)

Sɛ menom oo (woara)

Sɛ me hyɛ aa woara oo woara (woara oo woara oo woara oo!)

Me Nyame eii ei ei

Okyeso Nyame eii wakye manaso aboa ntatea so

Ma kwan mbi ei ei

Ma kwan mbi ei ei

Wo ne Nyame eii wakye manaso aboa ntatea so

Ma kwan mbi ei ei

Ma kwan mbi ei ei

Magya ei kae me oo oo oo

Kae me oo oo oo

Ma kwan mbi ei ei(kae me oo me nyame eii)

Ma kwan mbi ei ei(ei ei eiii)

Bue kwan bi mame oo
Bue kwan bi mame oo
Bue kwan bi mame oo
Sumsum agya ei!
Bue kwan bi mame oo
Repeat